משחק םירוכיש םירכוב באינטרנט

                                  Drunken Boxers קחשמ

םירוכיש םירכוב (Drunken Boxers):

.הסובת לש תורירמ הריב רטיל יצח ךופשל וטילחה םירחאש דועב ,ןוחצינה תא גוגחל ידכ .תעבטה ךותב םיסחיה תא תומד ףוסאלו גישהל חילצה לבא ,םיסרפ לכ חצנל וחילצה אלש ,ל .תויומדה תחא תויהלו ףרגאתמ Drunken קחשמב הגיגחל ףרטצהל לוכי התא .םיללכ ילב םחליהל ידכ ,הרבחל רבח ןמז .ובירי תוניצרב עוגפל אל ידכ ףורגא תופפכ םישל הנובתב םירוביג .תוחתפמ ךלש ןמוימה שומישה תורמל ,החוטב אלו תיטיא היהת םימחול יאטרופס לש העונתה .הרוק המ ןיבמ שממ אל ,תולעמ ידי לע אוה הרעה רוביג