משחק .ברקה Less באינטרנט

                                  BattleBoats.io קחשמ

.ברקה Less (BattleBoats.io):

.שדח קחשמ BattleBoats גיצהל םיצור ונחנא ,םי תוברק יבהוא לכ רובע IO. .המחלמ תוניפס לוהינב םהירושיכ תא תוארהלו םיימיה תוברקב קלח תחקל ולכוי םלועה יב .םיוסמ תווצ רובע קחשל ולכות קחשמה לחה .חוטב תיסחי רוזאב םכמצע תא ואצמת ,הליחתב .ףוסאל ךירצ התאש םינוש םיטירפ רוזפ הז םויב .קשנ ךלש הניפסה קזחל תונמדזה ךל ןתיי הז .םתיא המיחל קוסעלו ביואה חטשל הצוחה תוחשל לוכי התא זאו .הרזחב תורילו םהלש שאה קמחתהל ןרמתל .לופיל ךירצ אל התא יכ תורחא תודוכלמו םירזופמ םישקומ היהי םימה ינפ לע יכ רוכזל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות