משחק .תרחבנ Less באינטרנט

                                  Teamball.io קחשמ

.תרחבנ Less (Teamball.io):

.שדח םינווקמ םיפתתשמ הבורמ קחשמ Teamball םיגיצמ ונחנא ,לגרודכ ומכ הזה םלועב םי IO. .רחא תווצ ותוא דגנ דחא םינקחש לש תותווצ לש בכרהב קחשל םושרה םומינימה תא ריבעיש .קחשל םיסנכנ דימו לגרודכה שרגמ לע םכמצע תא ואצמת קחשמה לחה .תדלקמב ךלש םיצחה וא רבכעה תא רורגל לוכי התא ,ךלש ןגנב טולשל .קחשמה תליחתב ןתנית התאש הרזעה תא םכל הארי עצבל ןתינ תולועפ וליא .עיקבהלו ביריה לש רעשה לא ותוא איבהל לגרודכ רודכה תא סופתל איה ךלש המישמה .ביריה רעשל רתויב תורטמה תא עיקבה תווצל ךכ קחשמה לש חצנמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות