משחק .טרפסינ Less באינטרנט

                                  Nicefart.io קחשמ

.טרפסינ Less (Nicefart.io):

.Nicefart שדח ןווקמ קחשמ ךל ריכנ ונא ונלש רתאב ,םויה IO. .םירחא םיבר םינקחש םע דחי קחשמ תויהל לכות וב .קחשמה תא ליחתהלו םומינימה םושיר תא ריבעהל לכות קחשמה תליחתב .קנע שרגמ לכב היהי ךלש יפואה .םיבר םיזוגא רזופי הז .םתוא עלבי אוהש ולש יפואה םתוא ליכאהל ידכ םתוא שפחל ךירצ התא .ותוא לדגל לכות ךכ .ךל סורהל לוכי רתוי םיבואש םיוות שי םינקחשה ראש ,רהזיהל ךירצ לבא .השיגפה ענמיהלו םהמ ענמיהל תוזירזב ,ןכל .םירחא םינקחש לש תונטקה תויומדה תא סורהל םג לוכי התא .קחשמב ךלש םיביריה תאו ךלש תומד הארמש ינימה Locator תא הארי ןימיהמ םהיתועונת ר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות