משחק SuperOrbit. Less באינטרנט

                                  SuperOrbit.io קחשמ

SuperOrbit. Less (SuperOrbit.io):

In a SuperOrbit םיפתתשמ הבורמ קחשמ. .םירחאה םינקחשל עירפת התא לבא .הרזחב תורילו םהלש שאה קמחתהל ןרמתל תוזירזב בייח התא .קחשמב תונחב תולבל לוכי התאש תודוקנ ךל ןתניי הז ללגב םיביוא רתויש המכ ליפהל ךי .םירחא םיסונוב לבקלו ךלש תונמואה יטירפ הנוש הלידגמ תונקל לוכי התא ,תאז לכב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות