משחק .ראגוד Less באינטרנט

                                  Dogar.io קחשמ

.ראגוד Less (Dogar.io):

.Dogar ןיינעמ םיפתתשמ הבורמ ןווקמ קחשמ אשונ תא ריכהל ולכות ונלש רתאב םויה IO. .םייח םה הבש microparticles לש םלועל עיגנ הז שדוחב .רשפאה לככ לודג ךלש תומדה לודגל איה ךלש המישמה .עבצב תונטק תודוקנ לש ןווגמ גופסל לכות םוקימ לע ענ ,ךכ םשל .םירחא םינקחש הברה קחשמ הזש ךל ףסונבש הדבועה לשב ךבתסמ קחשמה .הנממ חורבל ךירצ התא ,ךלשמ רתוי תומד האור התא םא .תומת ךלש תומדה ,תועיגנ םעו ךתיא ספות אוה םא .םינטק םהשכ םירחא םינקחש לש תויומדה תא סורהל םג לוכי התא ליבקמב .קחשמב תונחב תולבל לוכי התאש הדבועב בשחתהב קחשמל תודוקנ היהת התא ךלש תומדה לש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות