משחק אתבס הדוד דגנ אבס דוד באינטרנט

                                  Uncle Grandpa Vs Aunt Grandma קחשמ

אתבס הדוד דגנ אבס דוד (Uncle Grandpa Vs Aunt Grandma):

.םידליה ללכמ דבלב אבסו דחאה לעכ ומצע לע בשח טנס דודה .הלש תורישה קסע לש יפואה תא תירשפא ךרד לכב ורזע Flying Tiger סאג רמ ,Barset ,ב .אתבס הדוד - הרוטקירקה םלועב הבירי עיפוה קפואב עגרב לבא .הטנס ףילחהלו חידהל הצור לבא ,םיבוט םידלי דמלל וניאו יבויח הזכ סופיט אל הז .םהלש תויאשמב ץורימ תויורחת תושעל וטילחה םירוביגה תא ,דימתלו תחא רשקה תא ריהבה .השדח הדוד גוהנל ץורימה תא חצנל ידכ טנס דודה תבוהא רוזעל ךל אתבסה תדוד Vs אבס .םינטוב תאמח לש תויחפ ףוסאלו םילושכמ םע השיגפמ ענמיהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות