Forest Village Getaway Episode 1 קחשמ

ההובג הנפוא לופכ ךיראת (Forest Village Getaway Episode 1):

.וירבח םע לופכ טיידב תומיסקמ תוכיסנ יתש ונימזה קירא ,תומולח ךיסנ .תראופמ הנפוא תגוצת רקבל םיכלוה םהמ העברא .שגרמה בצמב תעכ תואצמנ תויחאה ,ןכל .קיש תלמש רוחבל םיכירצ םה .ןיטולחל הנוש תוכיסנ לבא ,דומח הלא לע בוט יכה תיארנש הדוקפה ידי לע םלוה ךשמל ם .השק דובעל םיכירצ התאו םה דוע לכ לבא ,עגריהלו ףיכ וכרטצי םה ברעב .הרוחב לכ רובע םירחא םירזבא הברה םירהל ךירצ התא לופכ ךיראת :קחשמה תנפוא ההובג .הנפואה תוגוצת תא בטיה גיצה הארת .הזכ והשמ תוכיסנ ילוא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות