משחק ןמרדייפס באינטרנט

                                  Spider Man Green Goblin Havoc קחשמ

ןמרדייפס (Spider Man Green Goblin Havoc):

.ותוא סורהל טילחה קנע קורי ןילבוג יכ ,השק יד ךרטצי ןמרדייפס ,םויה .סרהיהל ול רשפאל אלו קחשמ רוביג ןמרדייפס קוריה ןילבוגה קובאה לש הרזעל אובל ךרט .היוצרה הרטמה תא גישהל ידכ השק דובעל ךרטצת ןבומכ .הניפל ותוא הגיהנ ,םיליט תופקתה ידי לע היהי Havoc ישונאה שיבכעה קחשמ ןמרדייפס .תיבה ריקב תונוש תודוקנב ולעיש תורטמ תוטמתשה ,דצל דצמ Spider-Men זוזל ןמזה לכ .תוטקר תוקספה תחת לפונ וניא אוהש ךכ הפע תומדה תא זיזהל רתויו רתוי ךרטצנ רתוי ך .הדמשהמ קרוי וינ ןגהל לכוי אל דחא ףא זאו דמשות ונלש רוביגה סרה ןילבוג ןירג שיב

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות