משחק בוחר חוכ באינטרנט

                                  Street Force קחשמ

בוחר חוכ (Street Force):

.תוער תונושה ןמ םימסרופמה ןמטאב םאהתוג Guardian יבשות דחא לכמ רתוי הבוט עדוי ו .ארונו קזח ,ירזכא רתוי דוע לאכ הילא ורזח בוש םהו ,םימעפ רפסמ םיביוא גורהל ךירצ .Freeze רמו רקו'גה ,Two-Face :םימסרופמ םילבנ השולשה תא ךישמהל ידכו ,ותדלוה ריע .עשרה לש דצב ךפהש ןואגה לש וישנא לש ןפודה תאצוי ותוישיא - השולשה לכ .הריהמ הבוגת לעב ,םכחו ןמוימ ןקחשמ ץוחבמ הרזע ךרטצי ,דימתכ ,ןמטאב תורצ איבהל ך .תומל הזל ונתת לאו לעה רוביג תנוכמ תא לעפה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות