משחק ןיוורד לש ורוקמ לבמוג באינטרנט

                                  Gumball The Origin Of Darwin קחשמ

ןיוורד לש ורוקמ לבמוג (Gumball The Origin Of Darwin):

Gamboll אצומב הזו ,ךלש םוירווקאה לע םלח דימת Gumball ולש רקיהו ךוראה םולחה םשג .וז עשעשמ יפוא הפי םוירווקא תריציב ףתתשהל םג ןתינ .הארמ לש םיפסונ םיטרפו עבצו םתרוצ תריחב ,םישדח םיבשות עצבל ךרוצ שי ןיוורד לש ם .Gambolò םעפ לכב חמשי ןבומכ רשא ,םיניינעמו םיריהב ויה םיגדה לכ וסנ .םימה ךותב הקספה אלל היחש ויהי רשא ,םיגדה תא לעפתמ וב הפוצ ינאש ןמז לכ ,ולש קנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות