משחק ' ג ,אל יוא וטאל באינטרנט

                                  Oh No, G. Lato קחשמ

' ג ,אל יוא וטאל (Oh No, G. Lato):

bratishki ןיוורד :קיחצמ םוכיס Gambolò אל יוא קחשמב עשעתשהל טילחהו, G. .וטאל .ףיכ תצק תושעל ךלוה רומלא הובגה ןיינבה לא וספיט םה .ןולחהמ ןעשיהל ימ םתוא קורזל ךלוה םינוש םירבד לש אלמ ןוטרק אספוק סייג ירוביג .דחי הילא ונמזוה אל םהש הל לבח ,םירבח עונמל הסנמ הרש תדילג ןומיל .ןולחב עיפומ ימ יולת ,ןדס ,םינותיע ,הנוש הפיט קותמ ןפג רמצ יבשות לכו תונולח הב .הביתב שיש ךכ ,הדגנ םחלנ ,הרש יבגל ןכדעתהל םומיסקמ תודוקנ עולקל וסנ .קחשמה ינפל םיללכה תא ןויעב ארק ,העטי אלש ,תוריהמ תונמוימו תובוגת ךרטצת התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות