משחק ללחה בחרמ באינטרנט

                                  Space Jam קחשמ

ללחה בחרמ (Space Jam):


.טרופסב ליעפ ןפואב ברועמ אוה ינאב סגאב יכ עדוי רבכ התא .הצפקמ ןמ םימל הציפק ,הציר ולש עודי םיגשיה .קחרמו םוקימ לכ םע לסל עיגהל םילוכי אתוי קחשמ לסרודכ - אוהש םלוכל חיכוהל טילחה .החטבהה תא ךפוה אל הז ךידעלב לבא ,םיטיהל איש תא םישל חיטבה רבכ רוביגל .תודוקנ שולש לש םומינימ ףוסאל בייח התא ,המר םילשהל ידכ .תחא הדוקנ לבקי םיליגר לסרודכ יאטרופס תוצרל היהי לסה םא .תודוקנ יתש איבהל תעבטה ךותב המכוחב קרזנ םיריהב םיעבצב עובצ ,רודכה .תוכזל יוכיס שי דימת התאו ולדגי תוירשפא תוירי רפסמ ךא ,רתוי םיבכרומ וכפהי תומר

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע