משחק ילאינולוק םי ברק באינטרנט

                                  Colonial Sea Battle קחשמ

ילאינולוק םי ברק (Colonial Sea Battle):

.םהלש תובשומה םתוא וכפהו םישדח םיחטש ושבכ ,םדקה ימיב םהלש תויטננימודה ביחרהל ת .בוטה םירמ עגרכ אוה ,קזח ימ :חוכ לש קוחה ףקותל סנכת זאו ,קלחל השק היה המדא םיד .םיבצחמב רישע ,יאה יבחר אבה ללכה רובע םיב ברקה לש ומוציעב םכמצע תא ואצמת ,ימי .ינלטק ברקב הניפסה תא רומשלו דורשל תוסנלו ,יצה לש הניפסב הגלפה לוהינ .לג הבוג תמר תא רידגהל ידכ ןבל יקפוא םלוס םע לכות ,הפשה תריחב ,קחשמה ינפל .תויולת הנייהת המיחל לש תובכרומה תא ,ךכמ האצותכו ,הרעסה הז קזוח תדוקנמ .קיודמב תוריל השק ,םילגה לע תוציפק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות