משחק !גנול ךל באינטרנט

                                  Go Long! קחשמ

!גנול ךל (Go Long!):

Gambolò ןמז הל שידקהל ךלוה אוה וישכעו בוהאה ולש קחשמה - לובסייב ,תווצ טרופס בה .ןיוורד - ץמואמה ויחא רפ רוביג תוינכות תא ,תאז םע .םיימשל הובג ותוא קרזו Gambolò םיידיהמ רודכה תא ףטחו בנגתה אוה .תחני רודכה תא יבש םוקמל עיגהל ידכ רהמ ץורל ךרטצת תומדה ,ףע רודכהש ןמזב .טרופס דויצ סיטה לותחה סופתל רוזעל לוכי התא ךוראה וג קחשמ .ךל תנתינ וז הבוח ,םעפ אל םיארנ םיילגרה תחת ,דואמ ריהמ תויהל בייח ץורמב ומכ .תוריהמה תא תיחפהל ידכ אל הסנמ ,םהילעמ ץופקל םילושכמ ביגהל רוביגל ךופהל ידכ !Gumball Go Long קחשמה תא ליעפהל חילצמ התא םירטמ המכ תוארל ואוב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות