משחק החירב קיתע רפכ באינטרנט

                                  Antique Village Escape קחשמ

החירב קיתע רפכ (Antique Village Escape):

null .קיתעה רפכה Escape םשב האבה הדיחה תא רותפל הסנ null .ההובג רדג ףקומ ,קיתע אצוממ רפכב ךמצע תא אוצמל ולכות וב null .דחא ףא ןיאו האיציה יבגל לואשלו ,ןייצ אל אוה ךותב םיבשות null .רפכה לש ינשה דצב תויהל ידכ תומישמ לש בר רפסמ רותפל ידכ םהלשמ חוכ לע ךמתס null .ןוכנה ןמזב םימשוימ תויהל םיכירצש םיטירפ םישומיש תויהל םילוכי רשא ,יונפה null .םכלש העושיה תא איבהל רוזעל ידכ םירחא םיישומיש םיטירפ אוצמל לוכי התא ובש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות