משחק ישאר טמחש באינטרנט

                                  Master Chess קחשמ

ישאר טמחש (Master Chess):

null .ינויגה ןורשיכו הבישח גטרטסא ,ולש ןיעידומה םילעבה אוה המכ תוארהל לוכי דחא null .טמחש לש בחרנ ירלופופ קחשמ לח קר הזכ קחשמל null .התאש ומכ םינקחשה םתוא דגנ וא בשחמה דגנ הז תא ןגנל לוכי התא ובש רטסאמ טמח null .ביריה לש ךלמה תא סיבהל ךירצ התא ,הטושפ יד איה קחשמה לש תועמשמה null .תורחאה קחשמ תוכיתח תא זיזהל לכות ,תאז תושעל ידכ null .םיוסמ ןוויכב םימיוסמ םיאת לע קר תכלל לוכי םהמ דחא לכ יכ רוכזל שי ךא null .ולש םיכלהמה תומד לכ קחשמה לש תונוכתה תא לוקשל יאדכ ,ןכל