משחק ילאר תבכרה באינטרנט

                                  Rail Rally קחשמ

ילאר תבכרה (Rail Rally):

null .תויחל םייטנגילטניא םירואזוניד ובש םלועב ונל םירכומ ךכ ונמצע תא אצמנ בוש null .תובכרב םיצורימ - םיהדמ עוריא םילבמ םה ,םויה null .םהב קלח תחקל ונלוכ null .הנוש חטש לע םיפלוח םישגרמ םילולסמ םיכחמ ונחנא null .ונלש הרוגחה ךופהל אלו ,רבגתהל םיכירצ ונחנאש םינוש םינכוסמ םירוזאב םימקומ null .תוריהמה אולמב תבכרה יספ לע לוטיל ךל תיברמה תוריהמה לע םהלש בכרה ילכ תא ם null .םינושאר םייסל עיגהלו שיבכ לש םלשה עטקה תא רובעל איה ךלש המישמה null .ךלש עגמה רישכמ לש ךסמה לע תוחתפמה תועצמאב היהת התא ןמאל הרקבה null .בצמה תא תונשל ידכ ןמזב ביגהלו רהזיהל ,בושח יכהו