LaserSharks.io קחשמ

.רזייל Less (LaserSharks.io):

null .השדח קחשמ תרוש םכל םיאיבמ ונחנא םויהו עקרקה לע תבשל אל IO םיחתפמה יקחשמ LaserSharks. null IO - שירכ טלוש התא ובש ,קתרמ ימימ תת םלוע. null null .רזייל חדקאב שומח אוהו ,תיטנג םיסדנוהמ לבא ,טושפ אל הז שירכ null .המר לכ םע לדגי םינטק םישירכ תוחתפתהל ךכרד תא ליחתת null .לודגל ,בוט לוכאל ךירצ התא null .םיל אלמ רשא ,םינטק םיגד תובכרומ הלא םישירכ​​ לש הטאידה null .ךתוא סורהל םיצור םהו ,םירחא םינקחש שוגפל לכות ,דואמ בורקב יכ ,ץוצמל םהלש null .רזייל ןרק םע ביריה תא תוכהל ידכ ובג לע חדקאב שמתשה null .ךתוא גורהל רתוי השק ךכ רזייל רתוי קזנה ,םישירכ לככ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות