משחק :10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10: Diamondhead Shoot קחשמ

:10 ןב (Ben 10: Diamondhead Shoot):

Diamondhead. null 10 ןב הריי קחשמב ךל הכחמש המישמה איה יכ - הדמשהמ ריעה תיב תא null .םייחה לכ תא דימשהל םייאמ ,טאל הטמל ורבעי רשא ,םימשב םיליט לש לודג רפסמ ת null .לומגת יליט תוריל ליחתהל ידכ ,רתומ תויהל לוכי אל הז null .ונלש תומדה לש םיידיה ךותמ וסוטי יכ null .הדמשהמ ריעה תא ליצה ,דעיה לע שממ סט התא ירי לכל וסנ null .תובוט תודוקנ המכ תושעלו םינלטק םיעילק רתויש המכ סורהל ידכ הצוחה תוריל Di null .םעפה ךל ןוחצנל איבהל םיחוטב םה יכ רתוי תוקיודמ תוירי ךפוהש המ ,בוש תוסנל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות