משחק Snaps תב Batman וגל באינטרנט

                                  Lego Batman Bat Snaps קחשמ

Snaps תב Batman וגל (Lego Batman Bat Snaps):

.תב ןמטאב וגל ספאנס ידמל ירלופופו שדח קחשמ םכינפב גיצהל םיצור ונחנא םויה .לעה םילבנו םירוביג ןווגמ םייח םה הב ריכמ וגל םלועל עיגנ ,הז שדוחב .ריעב קדצו רדס לש סופורטופאה אוה ימ ,ןמטאב וגל ונלש קחשמה לש תישארה תומדה .ןותחתה םלועה ישנא םע קבאמב ול רוזענ ונחנא םויה .תרושקתה לכ ודרי תורואה דבאש המ לכו הז תא ץצופי יכ ץפנה ירמוח תא חינהל שיו ,ןו .םיניירבעה תא לרטנלו הז לע לבקל ךירצ התא .םינוש םיצפח ירוחאמ םירתתסמה םידדוש ןיבל הנחתה לש ימינפה קלחה תא תוארל לכות ךס .תוינש המכ ךשמב םאובחממ ושפחי םה ,המ ןמז רחאל .םהילע ץחלו הייארה תא םהל איבהל הז בלשב ךירצ התא .תומי אוהו ילילפ ףקתה תלחה ,ךכיפל .םירחא לע םירוביג םחליהל ךרטצת דצל קר .תודוקנ תחקל ולכות ןכמ רחאלו ,םהב עגפ אל םיארנ ךכ .הפי הקיפרג הקיחצמ הלילע םע ,ידמל שגרמ אוה קחשמה ספאנס תב ןמטאב וגל .םסרופמה לעה רוביג םע עשפב םחליהל ףיכ ןמז תולבל ולכות ונלש רתאב תב ןמטאב וגל ס