משחק הרופא הגרדמ תציפק :10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10: Grey Matter Leap קחשמ

הרופא הגרדמ תציפק :10 ןב (Ben 10: Grey Matter Leap):

.םינוש םינוויכב רובעי רשא ,רבועמ Matter יירג :10 ןב קחשמה לש תומרופטלפה לע ץופ .הז ןווקמ םושיי ונלש דספההו ותומ התועמשמש ,םימה ךותב הנייהת ונלש יפואהו דחא הי .םיאבה םיפצה חטשה ינפ לא ץופקל ידכ ןוכנה עגרה תא ףופחל ידכ קחשמב המיענה המרופט .םימה ךותל הליפנמ ךלש תומדה ןגהל ,םתוא לע ראשיהל רתוי השק היהיו לדגת תומרופטלפ .האלפנ האצות ירבחל הוואגב לגוסמ תויהל ידכ רתויש המכ ףוסאל תוסנל ךירצ התאו תודו