Ben 10: Heatblast Fight קחשמ

םוח ברק :10 ןב (Ben 10: Heatblast Fight):

.לער לש ףיצר םרז תוריל ,ימימ-תת םירוצי םע םחליהל ךירצ התא םחליהל Heatblast :10 .שא ןוליס תוריל תלוכיה םע בטיה שומח היהי ךלש רוביגה לבא .חצנת םי תצלפמ הגרדהבו עצמאב םישגנתמ וללה םיסוטמה ,תינמז וב תוריל לחה .תמהלתמ יסוטמ לש וחוכ קוזיחב ,ולש רוביגל רוזעל לכות .םימה ךותמ ץבצבמ תצלפמ העיגמ הניא שאה דוע לכ תושעיהל ךירצ הזו ,בחרמב רתויש המכ .רהמ ביואה תא סורהל ךל רשפאי רשא ,ילאמשה רבכעה ןצחל ןיידע בחרמל ףסונב ,ףוחדלו .תוינש 30 קר םילבקמ םתא םיביואה לכ סורהל וחכשת לאו .ףיכה תא סורהל לוכי רשא ,תוצלפמ לש םוצע רפסמ תפטקנש התא ןבומכו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות