משחק :10 ןב באינטרנט

                                  Ben 10: Overflow Fight קחשמ

:10 ןב (Ben 10: Overflow Fight ):

.םירופאה חטשה ינפ לע תוחנל התאש עגרב ךלש הניפסה םיפיקמ םיעודיה םירוציה תא דימש .ךלש הניפסה תא ףיקהל ידכ טאל טאל היהי ימ ,בושו בוש םיביוא הלא דימשהל ךרטצת ,Ov .רצונש לגה יביוא תא סורהת רשא ,היוצרה תוריהמל ךלש הניפסה לגלגל - לג רוצעל תחא .שרדנה בויחה תא רידגהל ידכ חוור שקמ וא םייופיצ שמתשהל רשפאה לככ תובורק םיתעל , .םיביואה לכ תא דימשהל לכות תחא תבב יכ בשוח אל לבא .וסרהנ םיביואה לכ ,רבעב תובר םימעפ םחל תשילג :10 ןב קחשמב וז הטישב שמתשהל ךרטצ