משחק חמש רדח באינטרנט

                                  Happy room קחשמ

חמש רדח (Happy room):

.יתימאה ברוקמה םיאנתב קדביהל ךירצ שדח קשנ .וז הרטמל דחוימב ושענש םיטוביש שמתשהל vybudete תוקידב עצבל ידכ .יח םדאל םימוד דואמ םה םיטובישה יכ ,יתימא ומכ םורזי םד .תווצק המיחל יעצמאו קשנ ילכ עקתנ םישקומ םירדסמ .השדח תשומחת תונקלו ףסכ רתוי לבקל תונמדזה ןתיי הז ,האניג תילמיסקמה העיגפ םורגל