משחק .תוטטק Less באינטרנט

                                  Brawls.io קחשמ

.תוטטק Less (Brawls.io):

.קר אלו תונמוימב ויפורגאב ףפונמ ימ תונבהו םינבה ופסאתה ובש ונלש ילאוטריווה רוז .הלהנהה תא ןיימל ןומיאה תמר תא רובעל ,תובוחרב םינכוסמ םיסנכנ םתאש ינפל .ךליבשב לושכמ תויהל אל הז ךכ רחאש ידכ ,ןקחשל תונימז תולועפה לכ תייווח תא ךופהל .ףורגאב הכמ לש וחוכ תא לידגהלו קזחתהל ידכ םירירשה תבאשמ