משחק . Less באינטרנט

                                  Squadd.io קחשמ

. Less (Squadd.io):

.ינלטקה רינרוטב קלח תחיקל ידי לע הז תא חיכוהל לגוסמ תויהלו רוביג - התא .ץמאמ הברה שורדי הזו ,דורשי ימ תונוחצנ .שאה וקל סנכיהל ןכומ אל םא ,יוסיכ ירוחאמ רתתסהל ,הדשה ינפ לע וכל .הז תא רכוז ,גורהל הסנמ התא .םיעצפב לופיטל הנושאר הרזע תוכרע ,תינמז הנגה יכס ףוסא .תוכזל יוכיס םיבירי תתל אל ןושארה היה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות