משחק הז בוציעו הז בלש :יטסאר תורמסמ יקחשמ באינטרנט

                                  Rusty Rivets Games: Combine It And Design It קחשמ

הז בוציעו הז בלש :יטסאר תורמסמ יקחשמ (Rusty Rivets Games: Combine It And Design It):


.הקינכמו עדמה ןורשכ שי רוריבב םימכחה םירענה והז .תמאה תנוכמ ךותב אצמנ המ עדוי רבכ לבא ,רפסה תיבב ןיידע אוהש תורמל .םירישכמ לש בחר ןווגמ תועצמאב םהיתועד םע אובל םג אלא ,ולש הכאלמה תיבב בכר ילכ .ךסומב םיניינעמ םירבד ןומה ךרטצי אוה .תאז השוע ותוא םע ףחסיהל לוכי התא הז בוציעו הז בלש :קחשמה יקחשמ רמסמ יטסאר .תשגרמ ךכ לכ השדח הדיחי תריצי רחאל .דיתעב ישומיש תויהל לוכי ךלש ןורשיכה םג ומכ .ולש השדחה תינוכמה לע שפחל תכלל ךירצ יטסאר ,הרובחת רופישל םישדחה תודוסיה תא חו .רוצילו בלשל :תורמסמ יטסאר קחשמב םיגרב 50 םויסה תעוצרל איבהל בייח אוה ,שדח גור .םילושכמ םע ץורימב קלח תחקל םג אלא ,בצעמה קר קחשל לוכי אל התא יכ אוה םיהדמה רב .יטיא רבעיי הז זא ,םילושכמ םע שגנתהל הכירצ אל דליה תרובחת ,לכה ירחא .ץיאהל התא ,ץח םע שגנתמ התא םא לבא .שדח רבד לכ תונקל לכות אל זא ,תוחפ םיגרב ףוסאל םא יכ ,דיחי גרוב ץימחי לא .ןיינעמ ולש רישכמב םיימשב דלי םע תכלל ךל רוצילו בלשל :תורמסמ יטסאר קחשמה לש ינ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע