משחק היחהו הפיה באינטרנט

                                  Beauty and the Beast קחשמ

היחהו הפיה (Beauty and the Beast):

.היחהו הפיה קחשמה איה ךכל הביסהו ינסיד לש אלפומה םלועל םכתא םינימזמ ונא ,בוש .םתיא תולבל ןיינעמו"היחהו הפיה"הרוטקירקה לש םהלש תובוהאה תויומדה םע שגפית התא .וישכע הז תא הארת התאו ,עיתפהל םילוכי םיקיתו םירבח .הליעפ םימדקתמ םיילאוטריו םיבחרמ רוקחל הכיסנ ינסיד יכ תעדי םאה .וירופיס לש לבגומ םלוע וללשנ רשא ,םיעוריאב ףתתשהל ,שדח עדי שוכרל ,השדחה הנפואה .הזיגרמ תוגהנתה ומכ תורבח ירבח המכ .תומישמה שולשמ בכרומ ,רצק ןחבמ עסמל רובעל התנווכ לע ריהצהו השיא קודבל הצור אוה .בוהאה הרזחב תוכזל הל רוזעלו הכיסנה לש דצב ךתוא היחהו הפיה קחשמב .רתויב םיאתמה יפויה הזו הז םיליגעו תוארשרש ,םירתכ :םיטישכת ןיב רוחבלו הבוהאה ד .הנוילעה תינמיה הניפב בל לש התעפוה תא - הנוכנה הבושתה לש ןווחמה .ראופמ ןומראב שגליפ לש ומוקמ תא ספת בוש הכיסנל תובבל השולש עיפוהל הרומא המישרה .ורדגמ תאצל ךרטצי לב ,קיפסמ וניא דחא תוחפל םא .בוש בוט רמגיי רופיסל תתל ,היחהו הפיה הזכ ןולשיכ ונתת לא