משחק Tune Up תנוכמ תצלפמה תאו זיילב באינטרנט

                                  Blaze And The Monster Machine Tune Up קחשמ

Tune Up תנוכמ תצלפמה תאו זיילב (Blaze And The Monster Machine Tune Up):

FLASH בכורה לש דחא רפסמ לש םינונגנמהו םיביכרה לכ תא קודבל יבג רוזעל ךירצ התאו .ןבל ןנע ךותב הרוביגה לש שארה לעמ תועיפומש םילכ תויללצ תא הל ןתנ ,וידוטס תטבוח .םישדח םיסרפב תוכזלו חצנל ידכ שיבכה לע תוכורא FLASH תוקספה תוכחל הל ונתת לא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות