משחק Fusion ףוע תיברע באינטרנט

                                  Arabic Chicken Fusion קחשמ

Fusion ףוע תיברע (Arabic Chicken Fusion):

.ךתוא רקבל אובל הלילה .םתוא עיתפהל ידכ והשמ םיכירצ ונחנא .תיברעב ףוע ןוכתמ תאצמש טנרטניאב תצק בשיש רחאל .הזה לכאמה תא לשבל וסנו תוארוהה תא עצב .עובק ןפואב ךסמה לע םיגצומ םיפיטה תא יכ ,אל התא תועטל .רהמל לוכי אל התאש ךכ ,ןמאתהל ןיידע התא ברע תחורא ינפל ,ןמז .םייתימא םייחב לשבמו בתכשל ןתינ הזה ןוכתמה תא ,ןכ ומכ .םירכמו םירבח וקנפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות