משחק Ninjas זירז סנוט ינול וינ באינטרנט

                                  New Looney Tunes Nimble Ninjas קחשמ

Ninjas זירז סנוט ינול וינ (New Looney Tunes Nimble Ninjas):


.עבטב דבל תויהלו Ninjas זירז סנוט ןול שדחה קחשמב עגריהל יתכלה ינאב סגאב .הקיסומ דומלל ןנוכתהו דצ ןובמורט ידי לע דצב םישל ,רחבנש ץעה םדג לע ןכושה בנרא .רוחש והשמ הצצה קר ,שיא האר אלו וביבס טיבה רוביגה ,שורשר ירוחאמ עמשש ,רפסה תא .הכסמה לש םירוחש םיצירח ב תורדוח תורוחש םייניע ולש ףאה לומ שממ האר אוהו ,םילעה .תו'גנינ תייפונכ - היה הזש ןיבה אוה ,תוניצרב להובמ היה בנראה .םהלש םילולעתה לע הברה ועמש הרוטקירקה םהיחא לכ .ןוכנ היה אל הז לבא ,ותדלומ ץראל וסט םהש הרמא העומשה .תונבצעמה תויומדהמ רטפיהל ול רוזעל ידכ זירזה סנוט ןול שדחה קחשמה Ninjas ךתוא ל .הלודגל הלעש םדא לע ץחל ,שאר ה'גנינה האר ,ףקיהה תופצל ,רוביג ראש דועב .תו'גנינ לש שארמ עובק רפסמ רשאמ תוחפ אל לש ןמיס ךכ ,בטיה םויה תא םייסל ידכ .םיאובחמ לש יפוסניא קחשמ ולש הזימר לכ סאמנ ה'גנינה ,אוה קר אלו ךל הדות ריסא דו .םהלש תוחכונה לכ תא םכילא ריבעהל ,תו'גנינ זירז סנוט ינול וינ קחשל לכות התאש םי

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע