משחק גייד יזנרפ באינטרנט

                                  Fishing Franzy קחשמ

גייד יזנרפ (Fishing Franzy):


.ותחפשמ םע ירויצה םגאה תודג לע יחש ןזנרפ ריעצ רוחב .ץיקב גייד אוה ולש בוהאה ביבחתה .הריכמל וא ותחפשמל םיגד סופתלו תוחשל םגאה לע תועש תולבל ןכומ אוה .ונרוביג ידכ הרבח ךל Frenzy גיידה תא ךל םישוע ונא םויה .םגאה עצמאב איצמי ונרוביג ,הריסב בשוי .ישפוח ןפואב םימל תחתמ םיחוש םיגד לש תוקהל תוארל לכונ ,םימל תחתמ Eagle Eye ןויתיפה תא תולתל לכונ. .םתוא סופתלו גודל םימל ןויתיפה תא תיחפנ ונחנא .רתוי ונתי םה ךכ רתוי םיידוחייה םיגדהו תודוקנ ןתנינ ונחנא םיגד לש גוס לכ רובע .לוכאל ןכומ התאו ,םימה ךותל וכשמ זאו ,ךלש סרקה לע םיספתנ םה םאו תוחשל םיסעוכ ם .טימניד םע גרהנ תויהל םילוכי םה לבא .שירכה תא וגרהי רשא ,םימה ךותל לופנל ץפנ ירמוחו תודחוימ למס תוצצפ לע שירכ תציח .רתוי הליעי הרוצב גיד לע אשיתש הניפסה לש םוקימה תא תונשל םג לוכי התא .אילפהל המותר הקיפרגו ידמל קתרמ קחשמ גייד יזנרפ .ונלש תישארה תומדה םע דחי גודל םנמז תא םילבמ האנהב ונלש רתאב Franzy תחיתפ גיד

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע