משחק 2 םיבכוכ לסרודכ קינ באינטרנט

                                  Nick Basketball Stars 2 קחשמ

2 םיבכוכ לסרודכ קינ (Nick Basketball Stars 2):

.םלועה יבחרב טשפתהל םילבקמ ידמל זירז טרופסו קתרמ - לסרודכ .תיבה דיל הנעטב התוא קחשל םיבר םישנא .םירבח םע ףיכ יל שיו ,רוזאב רודכה תא גוהנל בוט רתוי תויהל לוכי המ ,לכה ירחא .תוריוצמ תויומד לש ןווגמו טרופסה בל םש אל .טרופסה ה'גודה םיבהוא םהו ,ונלשמ םינוש שממ אל םה םהלש םיסרטניאה תא ,לכה ירחא .קינ דגנ קחשמה תא ןגננ 2 םיבכוכ לסרודכ קינ קחשמב םויה .ומצע ןקחשה תא םירחוב ונאש הדבועה םע ליחתמ קחשמה .סקימוק רוביג וא תריוצמ תומד לכ תויהל לוכי הז .רתאה תא ריאשמ התא זא .לע דחא דחא ךותב שחרתמ קחשמה .יוטיב ידיל אובי רודכב קירש עמוש התאש עגרב .קחשמה לש םדקומ בלשב םיעיפומה םיפיט החנת התא ךלש תומדה טולשל דציכ .הלועפ המל יארחא רותפכ הזיא רוכזלו ךסמה רבעל תוריהזב לכתסהל ךירצ התא .הז לסרודכ ברק היהי זא קר .ביואה לש הכירצה לסל םירודכ לש יברמה רפסמה תא קורזל ידכ םיוסמ ןמז קרפ ךירצ התא .אבה בלשל רובעלו קחשמה תא חצנל התא זא רתוי עיקבהל התא םא .דואמ ףיכ קחשמ תלילע סחייל בינגמ דואמ הקיפרג 2 םיבכוכ לסרודכ קינ קחשמ שי .תוריוצמ תויומד לש בחר ןווגמ םע לסרודכ קחשל בהוא התא ונלש רתאב 2 םיבכוכ לסרודכ