משחק ברק ףלוג באינטרנט

                                  Battle Golf קחשמ

ברק ףלוג (Battle Golf):


.ברק הדשל ךפוה ונלש קחשמב ףלוג שרגמ .דחיב וא בשחמה דגנ וקחש .םימה ןקתממ םיררועתמה ליפהל ידכ - המישמה .ףצ יא לע םקוממה ,רוחה ךותל רודכה תא קורזל ידכ יחרכה הז .חצני אוהו ,םדוק הז תא השעי ימ .הפקתה ןמז ללוכ םיבצמ המכ שי ,קחשמב .הלעמל ץח ,ללח :לוהינ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע