משחק העיקש ימעט באינטרנט

                                  Sunset Flavors קחשמ

העיקש ימעט (Sunset Flavors):


.םיננערמ םילייטקוקו תואקשמ סוכ תותשל רבב חוורתהל רהמל םישפונו תדרל הטונ שמשה , .הקוזחת םיטוהל םירקבמ - המח הפוקת ליחתהל טושפ ,חונל ןמז ךל היהי אל התא .דחוימ רוניצ ,חרק ףיסוהל ,לייטקוק םיבברעמ ,תואקשמ םיקצוי .םיללמוא בוזעל תוחוקלל ונתת לא ,תונמזה לש קיודמ עוציב ירחא ,ןמז לכ ןכדוע תואקש

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע