משחק .2 רנאר רודכ 0 באינטרנט

                                  Ball Runner 2.0 קחשמ

.2 רנאר רודכ 0 (Ball Runner 2.0):

.תועבטמ ףוסאל ,םלועה תא תוארל ,תומרופטלפ לע השקה ךרדב ךלה בוש אוה ,ידוחייה רוד .רהוזה שתכמה לע תורישי רובעי שעגה רה יבג לע - רתויב ןכוסמה םוקמה תא חקיי אוה , .הציפקו ענ ,םיציח להנ