Sports Heads Football Championship קחשמ

לגרודכ תופילא טרופס ישאר (Sports Heads Football Championship):

.תונב ברקבו ,םיריעצ ברקב םיבר םיצירעמ ול שיש םלועב קחשמה ביבס עודי - לגרודכ .קחשמב תופצל ידכ ןוידטצאל םיעיגמש םישנא לש םיבר ףלא עודי קחשמה תווצהשכ .םהלש הצובקב לרומה וכמתי יכ תורחא תונידמל םיכלוה םיבר םידהוא ,יפוריאה וא לגרוד ?תמסרופמ תופילא המכ חצנלו הדשל תאצל םסרופמ לגרודכ ןקחש תויהל תיצר םעפ יא םאה .וזכ תונמדזה ךרטצת קחשמב תופילא לגרודכ ישאר טרופסב םויה .לגרודכה תופילאב ברועמ היהת .ןפוד אצוי יד הז לבא .ףתתשהל םינקחש ינש קר חקול הז .ךלש ביריה התא .לעפי הרובעש הנידמ רחבת הליחתב .הגילה תלבט תא ביצי ךלש תווצ זא .בירי דגנ קחשתו שרגמה לע תולבל תכלל הצור התא זא .ביריה לש וטנ םירעש עיקבהל איה ךלש הדובעה תא עדוי התאש יפכ .עגמה ךסמ לע עבצאה םע הציחל ידי לע וא תדלקמב םיצחה ישקמ תועצמאב לכות ןגנה לוהי .קחשמב וחצני יכ םירודכ לש יברמה רפסמה תא עיקבהל תוסנל ידכ ,םיוסמ ןמז קרפ הצקות .רינרוטהמ הצוחה סוטל זאו ,דיספמ התא םא .תומותר הבינגמ הקיפרג םע בינגמ רופיס ול שיו טרופס יקחשמ לש הירוגטקל תכייש תופי .אל עגרל קתנתהל לכות אל התא ,הז תא קחשל יתלחתהש ירחא .לגרודכה תופילא רבעל ודי תא תוסנל תופילא לגרודכ טרופס ישאר תא חותפל זא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות