משחק םיסוס :םייובח םילדבה באינטרנט

                                  Horse: Hidden Differences קחשמ

םיסוס :םייובח םילדבה (Horse: Hidden Differences):


.סוס הזש ,הפי קפס לכ אללו רתויב יתוכלמה ראותמ תויהל לוכיש המכ םייחה ילעבמ דחא .הפי דואמו ינניח ולשמ דחא לכ לבא ,הלאה תויחה לש םיעבצב ,םיבר םיעזג םנשי .תנסורמ יתלב היגרנאו תוריסמ ,םהל תפכיא המ .םהלש עזגל רשק אלל ,שפוח יסוסל ןוצרה חוכ תאו יתימא גונעת והז .ותוא ךשמ ,סוסה לש תוליצאהו דסחה דב לע לפכשל הסנמ ןמא לכ טעמכ םג ומכ ,הלאה םיר .םיסוסל הקושתו הבהאה תא םלגמ ךכבו רשא ,עודי אל ןמא םיירוקמה םינמזה חול תא וארת .םינטק םילדבהב ןיחבהל לוכי התא ,בורקמ טבמב לבא ,ךל הנחתפת הנומת התוא לש תונומת .םילדבהה תא אצמ :קחשמה לע הביכר לש תוהמה יהוז .ןמא ותוא לש תונומת יתש ןיב םילדבהה לכ תא אצמ .תועטל לוכי התא יכ שופיחב דואמ רהזית .םילדבהה תא אצמ :קחשמה סוס תושעל ךל רתומ תויועט שולש קר תקיודמה תואדווה םע קר .רהמל ידכ יחרכה הז ןיא ,לבגומ וניא ןמזה זאמ לבא .לזאפה לש רבעמב ךלש חצנמה ףלקה היהי זוכירו בשק

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע