משחק ןוירהב Fynsy: Twilight Sparkle לש דיתעל אמא ןולס באינטרנט

                                  Fynsy’s Future Mum Salon: Twilight Sparkle Pregnant קחשמ

ןוירהב Fynsy: Twilight Sparkle לש דיתעל אמא ןולס (Fynsy’s Future Mum Salon: Twilight Sparkle Pregnant):


.םהלש הארמה לפטל אל רבכ ,ןוירהל תסנכנ איהשכ ,תודליימ תנפוא לש השיא התייה איה ם .דיתעל תוהמא לש הרוצב בוט הארנ הז םימודמדה Sprakli לע לח הז .ןוירהב Fynsy: Twilight Sparkle לש דיתעל אמאה ןולס קחשמב הלש החתלמה תא ןכדעל ש .יונישל ןמזה הז וישכע יכ ,ירמגל םהלש תימדתה תא תונשל הצור איה .השבלהה אתב התוא שובלל המו ךיא ץילמי רשא ,םימודמד יחרכה רזוע ,הפי יכה דיתעל אמ .םירזיבא ןנגוסמ יושע הז םימילשמו הפילח תוצפל וא ,הפי הלמש רחב .םיב וא הכירבב תוחשל - הילע בוהאה ביבחתה יכ ,םי דגב רוחבל םג אלא ,השדח הלמשב ן .תוחשלו ףזתשהל תבהוא איה ,יונפ ןמז הברה הל שי וישכעו .שמש יפקשמ לע וחכשת לאו ,תויורשפאה לכ לע הסנ .הלש תקורסת תיניש םא ךיניע דגנל ךפוהו ןוירהב םימודמד Sparkle :ןוירהב םישנל FIN .Equestria תובוחרב דואמ ינועבצ הארמ אוה הפי ינופ לענ םגו .םישדח םיטושיקו םידגב הדדמ ,םויה לש תע לכב ךלש דיינה ןופלטהמ ןוירהב םימודמד Sp .תוינקל תכלל הצור איה ילוא וא ,תיבב וא קראפב לויטל התוא םיחלוש ,cuties רובע םי

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע