משחק !ןֵקַתְל Plesio קומעה טובורה וניד באינטרנט

                                  Repair! Dino Robot Deep Plesio קחשמ

!ןֵקַתְל Plesio קומעה טובורה וניד (Repair! Dino Robot Deep Plesio):

.דבכ יריו תוזגפה תחת היה םימל תחתמ תויברק תומישמ עצבל קנע קמועב טובור .תירשפא יתלבל הכפה ותדובע וירחאלש ,תובר תונואתל לבק טובורה .םירוח תושעל ,ורדרדתה הלא םוקמב םיעוגפה םיקלחה תא ןקתל ידכ תדחוימ הכאלמ תיבב ת .םהיעצפמ םיביואה לע םוקנלו ברקל רהמי רזחושמה טובורה