משחק יטגפס תחדקו הציפ באינטרנט

                                  Pizza And Spaghetti Fever קחשמ

יטגפס תחדקו הציפ (Pizza And Spaghetti Fever):


.הסינכב םיפופצ םירקבמו חותפ ירסארב .םתוא בזכאל אל הסנ .םירקבמה תא ענכשל ראשנ אוה ,הלועמ הטספה םעטו םכלש הציפה יכ קפס ליטמ וניא שיא .בר ןמז תוכחל םהל תתל אל ,תוחוקלה תא תרשל ידכ ןמזב תוריהמב היהי םא ,ירשפא הז ת .שדח אובל םויה לש תומישמה תא םילשהל .רבכעה םע ךשמה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע