משחק הרעס באינטרנט

                                  Storm קחשמ

הרעס (Storm):


.םהירוביג הכחמ רבדמב ארונ ברק .חונ דואמ םוקימב םקוממ התא ,ךלש סיסבה ןוויכל ענ אוה ביואה לש קנע אבצ .תובר םימעפ רתוי ךלש אוה אבצה ,ביואה תא סיבהל ידכ רשפאה לככ וב שמתשהל ךירצ התא .ביואה דויצה לכ תא דימשהל מ"נ יחתות הירליטרא תונבל ךירצ התא .קזנ רתוי תושעל קשנה תא רפשל חכשת לא

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע