משחק הקלחמ תומחלמ באינטרנט

                                  Platoon Wars קחשמ

הקלחמ תומחלמ (Platoon Wars):


.רדסב בוחרב ריוואה גזמ לע .םיקורי םיצע ביבס עקרקה תא םמחל ידכ שמשה תליחת .םיצוציפ תייגולונכט לש תומויא םימערו הגאש לש הריוואה תא לקלקמ הז לכ .הדימ התואב םיקזח םידדצ ינש ןיב הליעפ המיחל התוליעפ תא הלחה .ואבצ תעמשמ לע רומשל לכות ימ תא חצנל .רתויב בוטה דקפמה התא יכ םלועל חיכוהל ידכ ,םיפלקה ןמ דחא לכ לע ןוחצינ גישהלו ך

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע