משחק יטרפ המחלמ בכוכ באינטרנט

                                  Star Privateer קחשמ

יטרפ המחלמ בכוכ (Star Privateer):


Invader ללחה רקח לש ירמגל השדח המרל ךתוא חקול ,בכוכה. .תושדח תכל יבכוכ דוכלל ירקיעה סיסבה לש הכימתה תא ךירצ אל רבכ התאש רמוא הזו ,בר .ביואה תא דימשהל תונטק תויללח רפסמ תונבלו ךלש הניפסה לע ןגהל בטיה בושחל ךילע

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע