משחק םייניבה ימי לש תושגנתה באינטרנט

                                  Medieval Clash קחשמ

םייניבה ימי לש תושגנתה (Medieval Clash):


.הירוטירט לע םימחלנ םיצימא םימחול ובש ,םייניבה ימיב םיאבה םיכורב .ךלשמ הריט תונבל ךירצ התא ,הלש ךוראה הליהתו שוביכ לש עסמה תא ליחתמש ינפל .וילייח םלשת התאש המ הז ןכש ,םיבאשמ םיאיבמה םיניינבה דחוימב בל ומיש .בהז חיוורהלו AI וא םירחא םינקחש דגנ תוברקב ףתתשה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע