משחק 2 הרקב רוזא באינטרנט

                                  Zone Control 2 קחשמ

2 הרקב רוזא (Zone Control 2):


.חטש לע המחלמ להנל לכונ ובש ,ברק הנה .הניפה לא ךכרד תא ליחתמ התאו םיעוביר רפסמל קלוחמ הדשה .ביואה סיסב תא דימשהל חטשה לכ תא דוכלל איה ךלש המישמה .לופיט וא הנגה ,הפקתה ידכ ןורדמ ךפוהש המ ,ןורשיכ ץעב ןויסינ תודוקנ ץיפהל לוכי .ברקה הדשב יתועמשמ ןורתי ןתונש ידוחייה ןורשכה תא לבקמ התא ,םיפינסמה דחא רובק

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע