משחק סותימ Gear Vs ברק תומחלמ באינטרנט

                                  Battle Gear Vs Myth Wars קחשמ

סותימ Gear Vs ברק תומחלמ (Battle Gear Vs Myth Wars):


?קזח ימ ,דויצו ינרדומ קשנ וא םיסותימ תוצלפמו םירוביג .דחא ברק לע ירמגל םינוש םימוקי ינש דציכ םידע ונא בוש .םלשומה אבצה תא תונבל ידכ תויונמדזה הברה ךכ לכ ךרטצת .תיתימ המחול לש םיבוטה םירוביגה תא סיבהל ידכ םיסוטמ וליפאו דבכ דויצ ,םינוש םיג

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע