משחק Heroestick 2 באינטרנט

                                  Heroestick 2 קחשמ

Heroestick 2 (Heroestick 2):


Heroistik 2, ירמגל השדח המרב אוה הזה קחשמה. .ברקה לש האצותה לע עיפשהל לוכי ךלש דעצ לכ ,ןאכ .םילוענמה ינש ןיב םידיחי תוברקב ףרטצהל וא קתרמ רופיס םע ןייפמקה תא םלשה .ברקה הדשב םורגל לכות ,רידא אבצ הליכה ךתגהנה תחת .ביואה לש הריטה תא סורהלו הריטה לש הפוקה תא שדחל ,םיבאשמה תא סופת

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע