משחק Gear Vs ברקה קנעה ןוחטיבה לדגמ באינטרנט

                                  Battle Gear Vs Giant Tower Defense קחשמ

Gear Vs ברקה קנעה ןוחטיבה לדגמ (Battle Gear Vs Giant Tower Defense):


.םיקזח םייאבצ םיער םיקנע וא דויצ ,אוה ימ קודבל ןמז עיגה .לודג הדימ הנקב ברק דחי םיאב הלא ינש םימוקי .קנע םינותנ דסמ לש טלחומ סרה איה ךלש תירקיעה המישמה המיחל דויצה לש םינותנה דסמ .םלועב בוט יכה אבצה אוה םעה אבצ יכ םלוכל תוארהלו םילייח לש םינוש םיגוס רוכשל , .םינוש םיסונובו םירופיש שיגנ היהי

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע